VEDTÆGTER

§ 1. Navn og adresse

1.1 Foreningens navn er Klimafunding.

1.2 Foreningens postadresse er Bülowsvej 5b, 3tv., 1870 Frederiksberg.

§ 2. Indhold og formål

2.1 Foreningen er et netværk af mindre virksomheder og projektmagere, der i fællesskab planlægger og udfører honorarlønnede formidlings- og analyseprojekter til gavn for og i samarbejde med udvalgte klimainitiativer.

2.2 Foreningens virksomheder/projektmagere og de udvalgte klimainitiativer er hjemmehørende i Skandinavien. Indholdet af initiativerne kan dog godt være rettet mod andre geografiske områder.

2.3 Initiativerne skal enten bidrage til at begrænse menneskeskabte klimaændringer eller de negative konsekvenser af dem eller bidrage til at øge bevidstheden om disse problematikker.

2.4 Foreningens formål er at hjælpe de deltagende virksomheder og projektmagere med at markedsføre, koordinere og finansiere de nævnte projekter og samtidig kombinere virksomhedernes forskellige kompetencer og geografiske rækkevidde i fælles tilbud.

2.5 Projekterne finansieres primært via crowdfunding i samarbejde med de nævnte initiativer samt kontingenter fra foreningens støttemedlemmer.

§ 3. Organisation

3.1 Foreningen består af

– En selvsupplerende arbejdsgruppe af repræsentanter for en række mindre erhvervsvirksomheder med særlig viden og kompetencer indenfor formidlings- og analysearbejde med særligt fokus på klimaemner. Alle medlemmer af arbejdsgruppen betaler kontingent for et år af gangen.
– En bestyrelse, som vælges på en årlig generalforsamling. Det er ikke påkrævet at betale kontingent for at være valgbar til bestyrelsen.
– Støttemedlemmer, der består af enkeltpersoner og betaler kontingent for et år af gangen.

3.2 Foreningens daglige arbejde ledes af arbejdsgruppen, som har en repræsentant for hver af de deltagende virksomheder. Arbejdsgruppens leder er på valg på generalforsamlingen.

3.3 Foreningens økonomi varetages af en bestyrelse på fem personer, hvoraf en er formand og en er kasserer. Bestyrelsen godkender eller forkaster arbejdsgruppens forslag til projekter og kommer desuden med sparring og ideer til arbejdsgruppen. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår inden 1. maj.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når der fremsættes ønske om det med angivelse af begrundet dagsorden fra enten et flertal i bestyrelsen eller et antal af støttemedlemmer, der på samme tid udgør mindst 25 personer og mindst 5 % af det samlede antal aktuelle støttemedlemmer.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes med skriftlig meddelelse til alle medlemmer af arbejdsgruppen og bestyrelsen samt alle støttemedlemmer, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

4.5 Ændringsforslag til generalforsamlingens dagsorden og forslag i øvrigt skal sendes til arbejdsgruppen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.6 Generalforsamlingen kan afholdes enten fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

4.7 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Lederen af arbejdsgruppen aflægger beretning for det forløbne år.
 4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
 5. Formanden for bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af arbejdsgruppen.
 7. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer.
 8. Valg af
 9. leder af arbejdsgruppen
 10. formand for bestyrelsen
 11. næstformand for bestyrelsen
 12. kasserer
 13. 2-4 almindelige bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
 14. 1-2 revisorer og evt. suppleanter
 15. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
 16. Eventuelt.

4.8 Deltagende virksomheder i arbejdsgruppen, siddende medlemmer af bestyrelsen samt støttemedlemmer, der har betalt kontingent indenfor det seneste år, har hver en stemme på generalforsamlingen.

4.9 Kassereren sikrer, at reglerne for stemmeberettigelse overholdes på generalforsamlingen.

4.10 Alle medlemmer af arbejdsgruppen og bestyrelsen samt alle støttemedlemmer har ret til at deltage og tale på generalforsamlingen.

4.11 Valg og afstemninger på generalforsamlingen, som ikke vedrører vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

§ 5. Arbejdsgruppen

5.1 Arbejdsgruppens opgaver er at

– markedsføre foreningen.
– kortlægge de klimainitiativer, som kan være mulige samarbejdspartnere.
– planlægge og koordinere de deltagende virksomheders projektsamarbejde med initiativerne.
– planlægge og koordinere de deltagende virksomheders crowdfundingkampagner, tilhørende budgetlægning og hvervning af støttemedlemmer til foreningen.
– udarbejde en plan for, hvordan arbejdsopgaver og løn i de enkelte projekter kan fordeles rimeligt under hensyn til de deltagende virksomheders særlige kompetencer og geografiske placering samt hvilken betydning dette har i forhold til det enkelte projekt.
– invitere nye virksomheder til at deltage i foreningen og arbejdsgruppen.
– vedligeholde foreningens hjemmeside og sociale platforme.
– vedligeholde en manual for ”best practice” i foreningen.

5.2 Arbejdsgruppen mødes så ofte, det skønnes påkrævet.

5.3 Lederen af arbejdsgruppen indkalder til møderne og sikrer, at der tages beslutningsreferat.

5.4 Arbejdsgruppen kan afholdes enten fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

5.5 Arbejdsgruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om.

5.6 Nye medlemmer af arbejdsgruppen kan optages med enstemmighed blandt dens eksisterende medlemmer.

5.7 Beslutninger i arbejdsgruppen, som ikke vedrører optagelsen af nye medlemmer, træffes med almindeligt flertal.

5.8 I tilfælde af stemmelighed er lederens stemme udslagsgivende.

5.9 Medlemmer af arbejdsgruppen kan melde sig ud ved skriftligt at meddele det til de resterende medlemmer.

§ 6. Bestyrelsen

6.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger.

6.2 Formand og kasserer har adgang til foreningens bankkonti og fastlægger i samarbejde med bestyrelsen deres interne arbejdsfordeling med hensyn til økonomiske dispositioner, under hensyn til § 7.15.

6.3 Formand og næstformand i fællesskab tegner foreningen på alle andre områder, såsom skriftlige aftaler med tredjeparter.

6.4 Bestyrelsen har tilsyn med og arbejder for at styrke foreningens økonomi og godkender eller forkaster arbejdsgruppens forslag til projekter.

6.5 Bestyrelsen kommer desuden med sparring og ideer til arbejdsgruppen.

6.6 Bestyrelsen mødes så ofte, det skønnes påkrævet.

6.7 Formanden indkalder til møderne og sikrer, at der tages beslutningsreferat.

6.8 Bestyrelsesmøder kan afholdes enten fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om.

6.10 Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal.

6.11 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6.12 Bestyrelsen kan løbende opsupplere med enstemmighed blandt de siddende bestyrelsesmedlemmer. De opsupplerede medlemmer kan dog kun fortsætte i næste valgperiode, hvis de vælges på den førstkommende ordinære generalforsamling efter opsuppleringen.

§ 7. Økonomi

7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Foreningen har ved stiftelsen en kapital på kr. 0,00.

7.3 Foreningens bankkonti skal lyde på foreningens navn. Alle midler, der tilfalder foreningen, indsættes på disse konti.

7.4 Foreningen indsamler midler gennem kontingenter fra deltagere i arbejdsgruppen og støttemedlemmer samt via anden fundraising.

7.5 Kontingenternes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

7.6 Foreningens midler skal anvendes til dækning af udgifter, der er forbundet med at opfylde foreningens formål.

7.7 Medlemmer af bestyrelsen kan få dækket udgifter til rejser, materialer og andet, der er relevant for deres arbejde, efter aftale med den øvrige bestyrelse .

7.8 Medlemmer af arbejdsgruppen kan ikke råde over foreningens konti, men kan få dækket udgifter til rejser, materialer og andet, der er relevant for deres arbejde, efter aftale med den øvrige arbejdsgruppe og bestyrelsen.

7.9 Medlemmer af arbejdsgruppen kan modtage honorarer eller anden aflønning fra Klimafunding efter nærmere aftale med den øvrige arbejdsgruppe og bestyrelsen.

7.10 Medlemmer af arbejdsgruppen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, hvis der foreligger aftaler om aktuelle eller fremtidige honorarer/anden aflønning eller hvis de har modtaget honorarer/anden aflønning indenfor de seneste to år.

7.11 Foreningen stiller sine konti til rådighed for crowdfunding, der finansierer formidlings-/analyseprojekter, som udføres af de deltagende virksomheder.

7.12 Hvert formidlings-/analyseprojekt har en projektansvarlig i arbejdsgruppen.

7.13 Arbejdsgruppen udarbejder i fællesskab et budget for hvert formidlings-/analyseprojekt, hvor det fastlægges, hvilke medlemmer af arbejdsgruppen der er ansvarlige for hvilke delopgaver og berettigede til at modtage hvilken andel af de indsamlede midler, der øremærkes til det konkrete projekt. Dele af midlerne kan gå til evt. tredjeparter, hvis disse har særlige kompetencer, der supplerer arbejdsgruppens.

7.14 Medlemmer af bestyrelsen inkl. kassereren kan ikke modtage honorarer eller anden aflønning fra Klimafunding.

7.15 Mindst hvert halve år eller for hver 100.000 kr. foreningen har i udgifter, forelægger kassereren den øvrige bestyrelse alle periodens kontoudtog.

7.16 Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

7.17 Foreningens årsregnskaber er offentligt tilgængelige.

§ 8. Vedtægtsændringer

8.1 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede.

§ 9. Foreningens opløsning

9.1 Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

9.2 Hvis foreningen opløses, overgår dens midler til almennyttige og velgørende formål, som forinden besluttes af bestyrelsen.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling søndag den 21. januar 2018 og revideret den1. august 2018 og 29. september 2019.

Hvem er vi?

Aktuelt: “Klimaforskning og klimamyter”

Klik på billedet og støt vores projekt

Klik på billedet og send en støtteerklæring til vores projekt